> Climalit estructural
El sistema de vidre estructural consisteix en una tècnica de subjecció de l’envidrament mitjançant silicones especials.

En l’actualitat, les possibilitats estètiques del sistema estructural desperten gran interès entre els arquitectes. En els murs cortina tradicionals, és la cara exterior del marc la que rep els esforços de succió induïts pel vent i impedeix que l’envidrament caigui al buit.

En el sistema estructural, la junta de silicona garanteix aquesta funció.


Avantatges del sistema estructural

• Reducció del pont tèrmic. En les façanes estructurals, l’efecte del pont tèrmic queda reduït, en no estar el marc en contacte directe amb l’ambient exterior.
• Reducció del risc de trencament tèrmic. En els sistemes estructurals, tota la superfície de vidre queda exposada als efectes de la radiació solar. Hi haurà per tant, una temperatura més uniforme, i el risc de trencament tèrmic del vidre exterior serà molt menor.
• Reducció del pont acústic. En no estar en contacte amb els bastidors, es redueix la transmissió del so en cas de vidres d’aïllament acústic.
• Major resistència als sismes. Es fa servir per a la subjecció del vidre un material amb propietats d’elasticitat.