> Climalit + Stadip Silence
CLIMALIT SILENCE

CLIMALIT SILENCE és el doble envidrament específic per reforçar aïllament acústic.

Es tracta d’un CLIMALIT en el qual s’ha substituït un dels vidres per un STADIP SILENCE.

STADIP SILENCE és un vidre laminar específicament desenvolupat per atenuar la contaminació acústica. Per això incorporat en un doble vidre suma les prestacions de confort i seguretat de CLIMALIT amb STADIP, un aïllament acústic reforçat.

STADIP SILENCE habitualment és format per dos vidres de 3, 4 ó 5 mil·límetres de gruix, íntimament units per un intercalari de butiral de polivinil, i s’haurà de col·locar cap a la zona a protegir.

La composició del STADIP SILENCE a utilitzar, (3+3), (4+4) ó (5+5), vindrà condicionada pel nivell aïllament acústic desitjat i per les dimensions del forat d’obra.


AÏLLAMENT ACÚSTIC I SEGURETAT

Es tracta d’un CLIMALIT en el qual s’ha substituït un o més vidres amb Stadip SILENCE, un vidre laminar específicament desenvolupat per atenuar la contaminació acústica, combinant les seves prestacions amb els avantatges tèrmics del CLIMALIT i els de seguretat del SILENCE.

SILENCE s’indica quan l’entorn de l’habitatge té un nivell acústic especialment sorollós o el confort acústic exigit és molt elevat.Cal ressaltar que en acústica, l’aïllament que proporciona un conjunt d’elements, està condicionat per l’element menys aïllant.
En aquest sentit la qualitat dels tancaments i la col·locació del vidre pot perjudicar l’aïllament proporcionat pel vidre, i per tant cal sempre estudiar l’aïllament acústic de les finestres com a un conjunt de vidre i tancaments.

La millora de 4dB (A) en aïllament acústic que s’obté amb Climalit SILENCE davant d’un Climalit és molt important, ja què resta 3dB (A) a, una font de sorolls que equival, per a l’oïda humana, a disminuir a la meitat el seu nivell de percepció acústica, ja què la resposta de l’oïda a l’estímul acústic no és lineal.


Com optimitzar l'aïllament acústic?

Ja hem comentat que el CLIMALIT format per dos vidres, proporciona un notable aïllament acústic respecte d’un envidrament monolític normal, que es tradueix en una disminució dels sorolls de l’exterior.

Però sovint quan al carrer hi ha un nivell acústic especialment sorollós o el confort acústic requerit és molt elevat, cal instal·lar CLIMALIT SILENCE.

STADIP SILENCE, amb una combinació vidre-butiral, ofereix un excel·lent aïllament acústic.

Cada material actua com a barrera davant dels sorolls de diferent naturalesa i, en conseqüència, el conjunt proporciona un aïllament reforçat davant d’un espectre de sorolls més ampli.

Cal destacar que en acústica, l’aïllament que proporciona un conjunt d’elements està condicionat per l’element menys aïllant.