> Climalit + Cool-Lite
Les radiacions solars que arriben a un doble envidrament ho fan sota la forma d’ones electromagnètiques de diferents longituds. Del total de l’Energia Solar que incideix en un envidrament (lg) part es transmet directament a través del vidre (T), una altra part es refusa per reflexió ( R ) i la resta és absorbida per la massa de vidre (A) per ser irradiada posteriorment a l’exterior -Ae i a l’interior del recinte -Ai.
Les radiacions solars que arriben a un envidrament ho fan sota la forma d’ones electromagnètiques de diferents longituds, compreses entre 0,3 i 2,2 µm. Bàsicament, són radiacions ultravioletes, visibles i infraroges. El vidre és pràcticament impermeable a les radiacions ultravioletes i té diferents comportaments davant de l’energia infraroja (calor) i l’energia lluminosa sigui quina sigui la seva composició.

La fracció d’energia transmesa més la part absorbida i irradiada a l’interior pel vidre, és anomenada Factor Solar (Fs).El Factor Solar és la relació entre l’energia total que entra en el local i l’energia solar incident. Es tracta d’una magnitud variable en funció de l’angle d’incidència solar i les condicions externes de convecció natural i la velocitat del vent.

En el nostre hemisferi, i a causa de les variacions en l’alçada solar, el Factor Solar disminueix a l’estiu, la qual cosa és interessant quan es tracta del balanç d’energia anual d’un envidrament.

Els Factors Solars dels diferents vidres en les documentacions tècniques estan referits a un angle d’alçada solar de 30º respecte d’un plànol horitzontal perpendicular a la façana.

Pel que fa a la part de radiació visible, el tractament és idèntic al de l’energia calorífica, i podem definir el Factor de Transmissió Lluminosa (TI) com a la relació entre la llum que passa i la llum que incideix sobre l’envidrament.
Els paràmetres de Control Solar (Fs i TI) de CLIMALIT variaran en funció dels vidres que intervinguin en la seva composició, bé siguin:

- Vidre incolor, no absorbent PLANILUX.
- Vidre de color, no absorbent PARSOL.
- Vidre de color, no absorbent PINK ROSA.
- Vidre de color, absorbent. PARSOL.
- Vidres de control solar COOL-LITE, REFLECTASOL.
- Vidre de baixa emissivitat PLANITHERM “S”