> TREMPAT

• Cantell polit pla.


• Cantell polit rodó.

• Forats (diàmetre mínim = gruix del vidre en mm.)

• Ungletes.

• Cantonades arrodonides (romes).

• Cantonades tallades (vuitavada).

• Escaires.

• Mostres per a peces metàl·liques.