> Baixa emissivitat: PLANITHERM
Planitherm és un vidre sotmès a un tractament superficial el qual li atorga la propietat de reflexar les radiacions energètiques, de llarga longitud d’ona, emeses pels cossos radiants, i en conseqüència millora considerablement el coeficient K de transmissió tèrmica, sense alterar la transmissió lluminosa.

En el cas de superfícies envidrades, on les pèrdues tèrmiques a través del vidre han de reduir-se al màxim, l’ús de vidre Planitherm com a component d’un doble envidrament Climalit, proporciona excepcionals prestacions pel que fa a l’aïllament tèrmic, segons es pot comprovar en el següent quadre comparatiu entre un doble envidrament Climalit tradicional i un doble envidrament Climalit amb Planitherm.

Cambra d’aire (mm.)

K (Kcal/h. m2 ºC)

Climalit amb 2 vidres Planilux

Climalit amb 1 vidre Planitherm + 1 vidre Planilux

6

2.9

2.2

8

2.8

1.9

12

2.6

1.5


La millora del K produeix, alhora, un augment de la temperatura de la cara interior del vidre amb la qual cosa es redueix encara més que amb un doble envidrament Climalit ordinari, el risc de condensacions, i en definitiva es fa que la zona propera a la finestra sigui més confortable (suprimint l’efecte de paret freda).

Condicions d’utilització

El vidre Planitherm sempre s’ha de fer servir com a component interior del doble envidrament aïllant Climalit, amb la cara tractada en posició 3 i en contacte amb la cambra d’aire.
Admet les manufactures ordinàries de tall, matat, etc., i també es pot aplicar el tractament de trempat, abans de l’aplicació de la capa, adquirint així les característiques del trempat, o bé formar part d’un vidre laminat, respectant en aquest cas la condició abans indicada, és a dir que la cara tractada estigui en contacte amb l’aire.