> LAMINAT
Amb el vidre laminat obtenim unes prestacions mai no vistes en el camp de la seguretat física, és el millor producte antiagressió, antirobatori, antibala etc., i combinat amb Silence aconseguim protegir el nostre habitatge, i l’aïllem de la cada cop més desagradable contaminació acústica.


Stadip

Vidre de seguretat composat de dues o més llunes unides íntimament per interposició de làmines de matèria plàstica (butiral de polivinil). Aquesta matèria s’ha escollit gràcies a les notables qualitats de resistència, adherència i elasticitat.

L’adherència butiral-vidre s’obté per tractament tèrmic i de pressió. El producte obtingut té la mateixa transparència que qualsevol altre vidre del mateix gruix.
En cas de trencament, els trossos de vidre queden adherits al butiral, i el conjunt roman dins del marc, proporcionant seguretat a les persones i impedint-hi l’entrada travessant-lo.
El producte acabat pot rebre qualsevol manufactura (talls, perforacions, etc.).
Variant la naturalesa, nombre i espessor dels seus components s’obtenen conjunts de característiques diferents, i es pot modificar la resistència per proporcionar des d'una seguretat física fins a una protecció antibala.
En la fabricació de vidres laminats, poden combinar-se tota mena de vidres PLANILUX, PARSOL, PINK-ROSA, REFLECTASOL, COOL-LITE i Planitherm.

Per a l’aplicació en finestrals de piscines i aquaris cal consulta tècnica, ja què cada cas requereix el càlcul del gruix corresponent.

Es poden fabricar laminats amb intercalaris translúcids, difusors de la llum i amb color.

Aplicacions orientatives:

Stadip Seguretat Física

Construcció en general

Stadip antiagressió

Aparadors, locals comercials, col·legis, centres públics, protecció d’obres d’art, etc.

Stadip antirobatori

Aparadors, joieries, pelleteries, armeries, exposició d’objectes d’art, oficines de bancs i caixes, etc.

Stadip antibala

Finestretes d’entitats bancàries, farmàcies, administracions loteries, instal·lacions militars, vehicles blindats, etc.

Stadip Silence

STADIP SILENCE és un producte laminat composat per dos o més vidres entre els quals s’hi intercala una làmina de butiral especial de gran capacitat d’aïllament acústic i adherència al vidre, juntament amb una elevada resistència i elasticitat.
Es sotmet a un procés de pressió i temperatura, i el conjunt forma un bloc compacte i sòlid capaç de resistir impactes fortuïts.
En cas d’accident, els trossos de vidre queden adherits al butiral, i el conjunt roman dins del marc.
Un STADIP SILENCE de 8mm de gruix produeix un aïllament de 36 dB equivalent a un vidre monolític de 19 mm de gruix.

CARACTERÍSTIQUES
ACÚSTIQUES

Rw dB
soroll d’alta freqüència

Rtrànsit dB(A)
soroll de baixa freqüència

3+3

35

31

Nivell del soroll (dB)

4+4

36

33

Avió a reacció

135

5+5

37

34

Martell pneumàtic

120

6+6

38

35

Grup Pop a 20m

100

8+8

41

38

Passadís del metro

90

10+10

42

39

Carretera molt sorollosa

80

       

TV a volum normal

70

TAULA COMPARATIVA

STADIP
SILENCE

STADIP
NORMAL

VIDRE
MONOLÍTIC

Oficina Normal

60

Gruix (mm.)

Rw dB

Biblioteca

40

3+3

35

32

6mm 31

Dormitori

30

4+4

36

33

8mm 32

Desert

10

5+5

37

34

10mm 33


Aplicacions

Façanes, hospitals, guardaries, biblioteques, aparadors comercials, oficines a peu de carrer, pantalles acústiques en autovies, ascensors, mampares de separació, portes de pas.
Gràcies a la dràstica reducció de pes i gruix pot adaptar-se a un doble envidrament, aconseguint un millor control tèrmic.