> FLOAT
Vidres fabricats pel procediment de flotat i polit tèrmic, que presenten una excel·lent planimetria, i per tant donen molt de joc gràcies a les múltiples aplicacions. És el vidre més emprat com a base per a manufactures i en dobles envidraments.


Incolors

Vidre incolor transparent, amb les dues cares completament planes i paral·leles que permeten de veure-hi sense deformacions de les imatges. S’obtenen pel procediment de flotat i polit tèrmic. Permeten de cobrir grans forats i proporcionen un bon aïllament acústic.
Transformacions:
Segons aplicació, la lluna flotada permet treballs de cairejat, matejat i gravat, també processos de metal·litzat i argentat, de tallat i de formes (corbes, perforacions, etc.).

Per a més informació veure apartat de manufactures.
Parsol

Vidres amb aplicació de color en la massa mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables. Les dues cares són paral·leles i no deformen les imatges que les travessen. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultravioletes. Es fabriquen en colors Gris, Bronze i Verd.
Pot combinar-se amb vidres incolors formant vidres laminats, si bé s’han d’estudiar les possibles implicacions tèrmiques del conjunt.

El Parsol es pot sotmetre al tractament de trempat.
Pink

Vidres amb aplicació de color en la massa mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables. Les dues cares són paral·leles, i no deformen les imatges que les travessen.