> U-GLASS
Perfil de vidre colat (armat o sense armar), amb secció en forma d'"U" de gran rigidesa, el qual permet la construcció de grans paraments sense necessitat d?interposar perfils metàl·lics, a excepció dels que formen el bastidor perimetral.

El seu disseny permet de resoldre problemes constructius complexos i arribar a solucions funcionals d'alt valor estètic.
El vidre U-GLASS armat porta 8 fils d'acer inoxidable introduïts longitudinalment en la massa del vidre i separats entre sí aproximadament 28 mm. Aquesta armadura ofereix seguretat al producte, ja què impedeix el despreniment de trossos de vidre en cas de trencament, factor important quan s'aplica en cobertes de lluernes.

Poden construir-se tancaments verticals (plans, corbats o poligonals), inclinats i horitzontals, i es poden incorporar sense dificultat elements practicables de pas i ventilació.